Մաթեմատիկայի ծրագիր 4,5-րդ դասարաններ

 

 • Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն են`

 

 

 • Սովորողի մոտ ձևավորել և զարգացնել տրամաբանական, լեզվական մտածողություն

թվաբանական գիտելիքներ և մեթոդներ, դրանք գործնական իրադրություններում կիրառելու կարողություններ

 • դիտարկելու, կռահելու, եզրակացություններ անելու կարողություններ
 • որոշումների կայացնելու, սեփական և ուրիշների դատողություններին քննադատաբար վերաբերվելու, խմբում աշխատելու կարողություններ
 • զարգացնել ուշադրություն, հիշողություն, աշխատասիրություն, հանդուրժողականություն, նպատակասլացություն, համբերություն
 • սերմանել վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ
 • ձևավորել ինքնուրույն աշխատելու, համաձայնության գալու կուլտուրա:

 

4-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են՝

 

 • Զարգացնել բնական թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու, դրանց հատկությունները կիրառելու ունակություններ
 • խորացնել գիտելիքները բաժանարարի, բազմապատիկի, մեծությունների և դրանց չափման մասին
 • գաղափար տալ ամբողջի, մասի, կոտորակի մասին
 • ընդլայնել պատկերացումները երկրաչափական պատկերների մասին
 • գաղափար տալ կոորդիանատային ճառագայթի, անկյան մասին:

 

5-րդ դասարանում լուծվող հիմնական խնդիրներն են`

 • համակարգել և զարգացնել սովորողների  նախորդ դասարաններում ձեռք բերած գիտելիքները բնական թվերի, նրանց հատկությունների, բնական թվերի հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
 • ձևավորել սովորական կոտորակի ներմուծման անհրաժեշտության գիտակցություն, արմատավորել սովորական կոտորակի, նրա հատկությունների, կոտորակների հետ գործողությունների և դրանց հատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ
 • ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ խառը թվերի, նրանց հետ թվաբանական գործողությունների վերաբերյալ
 • խորացնել և զարգացնել երկրաչափական և ֆիզիկական մեծությունների, դրանց չափման և դրանց հետ գործողություններ կատարելու, կիրառելու վերաբերյալ գիտելիքներն ու կարողությունները
 • ձևավորել թվային ճառագայթի վերաբերյալ նախնական գիտելիքներ և կարողություններ
 • ձևավորել և զարգացնել կիրառական խնդիրներ լուծելու կարողություններ:

 

 1.  Ուսումնական միջավայրը`

 

 • Ուսումնական կաբինետ` համակարգիչ, անլար համացանց, էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոյեկտոր, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի փաթեթներ
 • Համացանցում ուսուցման միջավայրը` մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի, դասարանի բլոգ, դասավանդողի էլեկտրոնային օրագիր, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք
 • Դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, google հաշիվ, էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, կայք, համակարգչային ծրագրերի և ուսումնական նյութերի փաթեթներ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ
 • Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային գրքեր, դասավանդողի կողմից առաջարկված ուսումական նյութերի փաթեթներ, անձնական բլոգ, google հաշիվ, էլեկտրոնային տետրեր:
 • Ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, շտեմարաններ, խնդրագրքեր, ուսումնական նախագծերի փաթեթներ:

 

 

       3. Ծրագրային նյութի յուրացման կազմակերպումը`


Ուսումնական պարապմունքների նկարագրություն`

 • Դասերը կազմակերպվում են ըստ ուսումնական պլանով նախատեսված ժամաքանակի և կրթահամալիրյան օրացույցի: Կրթահամալիրում դասերը սկսվում են առավոտյան ընդհանուր պարապմունքով: Սովորողների քանակը` 20-25, որոնց թվում նաև հատուկ կրթությամբ սովորողներ: Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, ընթերցասրահում, բակում և այլ ուսումնական միջավայրում` 45 րոպե տևողությամբ՝ համապատասխան գործիքների, թվային ուսումնական նյութերի օգտագործմամբ: Դասապրոցեսի ընթացքում դասավանդողը կազմակերպում է ծրագրով նախատեսված նյութի, կարողությունների ու հմտությունների յուրացումը:

 

Ուսումնական նյութերի, միջոցների օգտագործում

 • Գրադարանի կայք

Սովորողները և դասավանդողը «ուսումնական փաթեթ» բաժնից ներբեռնում են անհրաժեշտ դասագրքեր, ձեռնարկներ, խնդրագրքեր և այլ ուսումնական նյութեր

 • Դասավանդողի բլոգ, կայք

Դասավանդողը ուսումնական նյութերը, առաջադրանքները, օգտակար տեղեկատվությամբ հոդվածները, ֆիլմերը կամ հղումները տեղադրում է բլոգում, որից օգտվում են սովորողները:

 • Էլեկտրոնային օրագիր

Էլեկտրոնային օրագրի միջոցով դասավանդողը սովորողներին ուղարկում է տվյալ դասի բոլոր նյութերը, բլոգից և այլ կայքերից հղումները, իսկ այն սովորողներին, որոնք ընտրել են տնային աշխատանք՝ որպես լրացուցիչ կրթություն,  ուղարկում է անհատական տնային հանձնարարություն:

 

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը`

 

 • խնդիրների, վարժությունների, թեստերի լուծում
 • գրավոր աշխատանք դասարանում, տանը
 • էլեկտրոնային գրատախտակի, էլեկտրոնային օրացույցի, էլեկտրոնային տետրերի, համացանցի, համակարգչային ծրագրերի օգտագործում
 • ստուգատեսներին և կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված նախագծերին և ծեսերին մասնակցություն
 • ուսումնահասարակական նախագծերին, ճամփորդություններին, ճամբարներին մասնակցություն

 

Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի կազմակերպում

 

 • Դասերը կազմակերպվում են ուսումնական կաբինետում, որն ապահովված է անհրաժեշտ ուսումնական գործիքներով և նյութերով: Դասի տևողությունը 45 րոպե է: Դասարանային աշխատանքները սովորողները կատարում են իրենց անհատական համակարգիչներում՝ էլեկտրոնային տետրերում, որոնց հետևելու, մեկնաբանելու և խմբագրելու հնարավորություն ունի դասավանդողը:
 • Ուսումնական հիմնական գործիքներից է նաև էլեկտրոնային գրատախտակը, որի օգնությությամբ պատկերավոր և մատչելի ներկայացվում է դասավանդման նյութը:
 • Տնային աշխատանքների փաթեթն  ուղարկվում է այն սովորողների էլեկտրոնային օրագրերին, ովքեր ընտրել են տնային աշխատանքը՝ որպես լրացուցիչ կրթություն: Այդ աշխատանքը ունի հստակ վերջնաժամկետ, որից հետո դասավանդողը նշանակում է խորհրդատվության (քննարկման) ժամ և քննարկում սովորողների հետ իրենք կատարած աշխատանքը:

 

 

        4. Գնահատման  համակարգ   

Սովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը  կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված  գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց համակարգով:  Սովորողը  ցանկության   և  հնարավորության   դեպքում կարող է  փոխել  գնահատականը:  Մաթեմատիկա դասընթացի  առարկայական   ծրագրով նախատեսված  թեմաների ուսուցումն ու յուրացումը   կազմակերպվում է դասարանում  և  յուրաքանչյուր դասաժամի ընթացքում սովորողը հնարավորություն ունի առաջարկվող առաջադրանքներից հավաքել միավորներ, որոնք վերջում վերածվում են գնահատականի: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում   ստանում է  միավորներ և  բանավոր հարցումից , և հանձնարարված  նախագծային աշխատանքից: Յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն ունի խորացնել իր գիտելիքները մաթեմատիկայից ՝ իր ցանկությամբ ընտրելով  լրացուցիչ  հանձնարարությունների  փաթեթ, որի առաջադրանքները նա կատարում է տանը:  Տանը կատարվող աշխատանքի համար սովորողը չի գնահատվում  (թվանշանով չի գնահատվում  ) , սովորողի կատարած  աշխատանքը ուղարկվում է դասավանդողի   էլեկտրոնային հասցեին, դասավանդողը ստուգում է  այն,   իսկ աշխատանքի քննարկումը   կատարվում է  թե առցանց և թե նախապես  նշանակված խորհրդատվության ժամերին: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նախագծային աշխատանքները և մինչև կիսամյակի ավարտը  հնարավորություն ունի շտկելու այն:  Առավելագույն 10 միավոր սովորողը ստանում է, եթե մասնակցում է նաև հետազոտական աշխատանքների, մաթեմատիկական ստուգատեսների, մրցույթների և արժանանում մրցանակի:    Սովորողի կիսամյակային  գնահատականը  ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի թվային և որակական հատկանիշների,  իսկ տարեկան գնահատականը  նշանակվում է  հաշվի առնելով կիսամյակային գնահատականները:

 

Բովանդակություն

4-րդ դասարան

 

Բնական թվերի հետ գործողություններ

 

 • Թվաբանական գործողությունների հատկությունների օգտագործումը հաշվառումներ

 

կատարելիս

 

 • Թվաբանական գործողությունների կատարման ստուգումը
 • Բաժանում երկնիշ, եռանիշ թվերի վրա և դրան բերվող դեպքերը
 • Բազմապատիկ
 • Բաժանարար
 • Թվերի բաժանելիությունը. 2-ի, 5-ի, 10-ի վրա բաժանելիության հայտանիշները
 • Արտադրյալի և արտադրիչի միջոցով անհայտ արտադրիչի որոշելը
 • Բաժանելիի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանարարի որոշելը
 • Բաժանարարի և քանորդի միջոցով անհայտ բաժանելիի որոշելը
 • Գործողությունների կատարման կարգն արտահայտություններում
 • Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ
 • Մնացորդով բաժանում
 • Բանավոր հաշվելու եղանակներ
 • Մակերես

 

 

Կոտորակներ

 

 • Չափումներ և կոտորակներ
 • Մասեր:Մասերի համեմատումը
 • Պարզ խնդիրներ` ամբողջի մասը և ամբողջը նրա մասով գտնելու վերաբերյալ
 • Կոտորակ, համարիչ, հայտարար
 • Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ
 • Ամբողջ թիվը կոտորակի տեսքով ներկայացնելը
 • Երկու կոտորակների հավասարումը
 • Նույն հայտարար և նույն համարիչ ունեցող երկու կոտորակների համեմատումը
 • Պարզ խնդիրներ` թվի մասը և թիվը նրա մասով գտնելու վերաբերյալ

 

 

Մեծություններ

 

 • Սանդղակներ
 • Կոորդինատային ճառագայթ
 • Թվերի պատկերումը կոորդինատային ճառագայթների վրա
 • Թվերի համեմատումը կոորդինատային ճառագայթի միջոցով
 • Հեռավորությունը կոորդինատային ճառագայթի վրա

 

 

 

5-րդ դասարան

 

Բնական թվեր

 

 • Բնական թվի գրառումը տասական համակարգով
 • Բնական թվերի համեմատում
 • Գումարում, գումարման օրենքները
 • Հանում, հանման հատկությունները
 • Բազմապատկում, նրա օրենքները
 • Գումարման, հանման, բազմապատկման ալգորիթմները
 • Առանց մնացորդի և մնացորդով բաժանում
 • Թվային արտահայտություններ

 

 

Մեծություններ

 

 • Ուղիղ, ճառագայթ, հատված, հատվածի չափումը, երկարության չափման

 

միավորները

 

 • Կոորդինատային ճառագայթ, բնական թվերի ներկայացումը և համեմատումը կոորդինատային ճառագայթի միջոցով
 • Բազմանկյուն, բազմանկյան պարագիծը
 • Զուգահեռ , հատվող ուղիղներ
 • Ուղղահայաց ուղիղներ
 • Ողղանկյուն, ուղղանկյան մակերեսը, մակերեսի չափման միավորները
 • Ողղանկյունանիստ, նրա ծավալը, ծավալի չափման միավորները
 • Անկյուն, անկյան չափումը
 • Արագություն, դրա չափման միավորները
 • Զանգված, զանգվածի չափման միավորները
 • Ժամանակի չափման միավորները

 

 

Թվերի բաժանելիությունը

 

 • Բաժանարար և բազմապատիկ
 • Բաժանելիության հայտանիշները
 • Բնական թվի զույգությունը, բնական թվի բաժանարարները, զույգ և կենտ թվեր, պարզ և բաղադրյալ թվեր
 • Բնական թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների
 • Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքր  ընդհանուր    բազմապատիկ

 

Սովորական կոտորակներ

 

 • Սովորական կոտորակներ, դրանց հավասարությունը
 • Թվի մաս որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով
 • Կոտորակները ընդհանուր հայտարարի բերելը
 • Կոտորակների համեմատումը
 • Թվաբանական գործողություններ սովորական կոտորակների հետ

 

 

Խառը թվեր

 

 • Խառը թվեր
 • Խառը թվերի համեմատումը
 • Թվաբանական գործողություններ խառը թվերի հետ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s